Vishnu Sundaram, Aravind Doss, and Pratapaditya Singh, Harman International